Dilbilim Topluluğu Tüzüğü

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MADDE-1: TANIM:
Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu, ülkemizde dilbilimin tanınması, bu bilim dalının ışığında mevcut kaynak ve potansiyelden üniversite bünyesinde bulunan bütün öğrencilerin yararlanabilmesi amacıyla kurulan gönüllü bir öğrenci organizasyonudur.

MADDE - 2: AMAÇLAR :
1. Atatürk'ün gençlere çizdiği çağdaş değerlere ve Hacettepe Üniversitesi saygınlığına sadık kalmak ve "Hacettcpelilik ruhu"nu pekiştirmek.
2. Dilbilimin tanınmasına katkıda bulunmak.
3. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümünde okuyan öğrenciler arasında iletişimi artırmak ve bilgi alışverişine ortam sağlamak.
4. Hacettepe Üniversitesi'nin diğer bölümleriyle de işbirliği yaparak öğrencilerin sosyal ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak.
5. Eğitici seminerler ve panellerle öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını doğru hedeflere yönlendirmek.
6. Topluluk üyelerinin akademik ve mesleki alanda gelişimlerine katkıda bulunarak, onlann bilgi, beceri, deneyim ve donanım kazanmalarına yardımcı olmak.
7. Topluluk üyeleri için eğlenceli ve paylaşımcı ortam ve etkinlikler sunarak sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.

MADDE - 3: 2014-2015 AKADEMİK YILI YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER:
Akademik Danışman: Arş. Gör. Dr. EMEL KÖKPINAR KAYA
Başkan: Onur ATEŞ
Başkan Yardımcısı: Oğuzhan SAMLI
Yazman: Meriç SARIKAVAK
Sayman: Gülsen Tamay KASAP
Asil Üye: Aylin KAYALI
Asil Üye: Mehmet Fatih CİHAN
Asil Üye: Semiha Beste KASIMOĞLU
Asil Üye: Özge CÖMERTPAY
Yedek Üye: Merve GÜNEŞ
Yedek Üye: Deniz OLCAV
Yedek Üye: Burcu BALTAOĞLU
Yedek Üye: Yağmur ÇOBANOĞLU
Yönetim Kurulu: 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı; 1 Yazman, 1 Sayman, 4 Asil Üye ve 4 Yedek Üye
Yürütme Kurulu: Yönetim Kurulu + Komisyonlar

MADDE - 4: ÜYELİK :
4.1. ÜYE OLMA: Her Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğuna üye olma hakkına sahiptir. Üyelik, Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu tarafından verilen 'üyelik başvuru formu'nun doldurulması yoluyla olur.
4.2. ÜYELERİN HAK VE SORUMLULUKLARI: Üyeler, Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğunun üyelerine sunduğu imkânlardan faydalanma hakkına sahiptir.
Yalnızca aktif üyelerin topluluk başkan ve başkan yardımcısı seçilme hakkı vardır.
Aktif üyelik koşullarını Yönetim Kurulu her dönemin ilk Genel Kurul'undan 10 gün öncesine kadar duyurmak zorundadır.
Üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılma ve görüş bildirme hakkına sahiptir.
Üyeler, yukarıda belirtilen topluluk tanım, amaç ve faaliyetlerine aykırı hareket edemezler.
4.3. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ: Topluluğun amaç ve faaliyetlerine uygun olmayan bir durum halinde üyelik Yönetim Kurulu tarafından fesh edilir ve söz konusu üyenin H.Ü. Dilbilim Topluluğu adına yaptığı faaliyetlerden H.Ü. Dilbilim Topluluğu sorumlu olmaz. Her H.Ü. Dilbilim Topluluğu üyesi neden göstermeksizin yazılı bir dilekçe ile Yönetim Kurulu'na başvurarak üyeliğini iptal ettirebilir.

MADDE - 5: GENEL KURUL :
Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu üyeleri Genel Kurul'u oluşturur. Genel Kurul olağan ve olağanüstü durumlarda bir akademik yıl içinde en az bir kez toplanır. Genel Kurul topluluğun en yetkili organıdır.
Yasalar, tüzük ve topluluğun amaç ve çalışma konuları yönünde yönetim kurulunun aldığı kararları onaylar, değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu, geçmiş yılın faaliyet raporunu ve söz konusu yılın da faaliyet raporunu sunar. Genel Kurul'un akademik yıl başlangıcında yetkilendirdiği yönetim kurulu 1 (bir) akademik yıl boyunca görevini sürdürür.
5. 1. YÖNETİM KURULU: Yönetim Kurulu, faaliyet planını gerçekleştirmek ve topluluğu amaçlarına ulaştırmak için her türlü karar ve yürütme yetkisine sahip organdır. Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman, bir sayman, dört asil üye ve dört yedek üye olmak üzere toplam 12 kişiden oluşur.
HAK VE SORUMLULUKLARI: Yönetim Kurulu tanımda belirtilen yönetim kurulu üye tam sayısının altına düşmesi durumunda seçime gidebilir veya faaliyet döneminde kendi bünyesinde üye değişikliğine gidebilir.
Mevcut yönetimin toplu şekilde görevi bırakması durumunda yeni yönetim kurulu seçimleri izleyen akademik dönemin başlangıcında gerçekleştirilir ve gecikmeksizin görev teslim/tesellümü yapılır. Yönetim Kurulu başkan ve/veya başkan yardımcısının akademik yıl sonunda mezuniyet, ilişik kesme, kayıt dondurma gibi gerekçelerle öğrencilik vasıflarını yitirmiş olmaları durumunda teslim/tesellüm işlemleri resen gerçekleşmiş sayılır ve izleyen akademik yıl başlangıcında topluluğun yeni yönetim mekanizmaları akademik danışman gözetiminde yine Genel Kurul'ca oluşturulur. Söz konusu öğrencilik vasfının yitirilmesi durumu akademik yıl bitmeden gerçekleşirse yönetim kurulu sıralamasında bir alt sırada bulunan üye oluşan boşluktaki görevi devralır.
Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara katılmak zorundadır. Aksi durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerinin geçerliliği Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Mazeretsiz üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyelik hakkı feshedilir, yedek üyelerden biri kurulca yönetim kuruluna seçilir.
Kararlar 'oy çokluğu" prensibine göre alınır, özel durumlarda ise 2/3'lük çoğunluk sağlanır. Yedek üyeler de toplantıya iştirak etmeleri durumunda karar mekanizmalarında oy hakkına sahiplerdir. Eşitlik durumunda son söz hakkı başkana aittir.
Yönetim Kurulu'nun amaçları gerçekleştirmek için tüzük dışı konularda karar vermeye ve yapı değişikliğine gitmeye oy birliği ile yetkisi vardır.
Topluluk alt gruplarının da çalışma ve önerileri hakkında kararlar verir.
Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerini belirler, toplantıların yürütülmesini sağlar.
Tüzük ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılması yönünde çalışmalar yapıp genel kurulun oyuna sunar.
5.2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
YÖNETİM KURULU BAŞKANI: Başkan seçilebilmek için göreve başlama tarihinden önce en az bir öğretim yılı Yürütme Kurulu üyesi olarak çalışmış olma koşulu aranır.
HAK VE SORUMLULUKLARI: Yönetim Kurulu başkanı topluluğun en yetkili temsilcisidir. Tüm koordinatörlüklerin denetiminden ve uyumundan sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarının usulüne uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar ve toplantı gündemini belirler.
BAŞKAN YARDIMCISI: Başkan yardımcısı seçilebilmek için göreve başlama tarihinden önce en az bir öğretim yılı Yürütme Kurulu üyesi olarak çalışmış olma koşulu aranır.
HAK VE SORUMLULUKLARI: Başkanla birlikte tüm koordinatörlüklerin uyumundan ve denetiminden sorumludur. Başkanın bulunmadığı hallerde başkanın yetki ve sorumluluklarına sahiptir.
YAZMAN: Topluluk toplantılarda karar kayıtlarını tutan Yönetim Kurulu üyesidir.
SAYMAN: Topluluk bütçesinden sorumlu Yönetim Kurulu üyesidir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliği için herhangi bir koşul aranmamakta, birinci veya ikinci sınıf öğrencileri de yönetim kurulu asil ve yedek üyeliğine Genel Kurul'ca atanma hakkına sahip olabilmektedir. Söz konusu hak yazman ve sayman için de geçerlidir.
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ: H.Ü. Dilbilim Topluluğu'nun amaç ve faaliyetlerine uyulmadığı takdirde yönetim kurulu üyeliği, diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından feshedilir ve söz konusu üyenin H.Ü. Dilbilim Topluluğu adına yaptığı faaliyetlerden topluluk sorumlu olmaz. Yönetim Kurulu üyesi neden göstererek istifa etme hakkına sahiptir. Söz konusu üye, istifasını yazılı bir şekilde Yönetim Kurulu'na sunmak ile yükümlüdür. Gerekli görüldüğü hallerde, bir yönetim kurulu üyesinin istifası diğer yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile istenebilir.
YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİ: Akademik yılın başlamasıyla beraber 4 hafta içerisinde Genel Kurul toplanır ve 1 (bir) akademik yıl boyunca yetkilendirilecek olan Yönetim Kurulu seçimlerini yürütür:

Akademik yıl başlangıcında Genel Kurul toplanmadan 2 hafta önce başkan ve başkan yardımcısı olmak isteyen üyeler adaylıklarını açıklar. Başkan ve başkan yardımcılığına aday olacak kişilerin önceki dönemlerde bir akademik yıl boyunca toplulukta aktif görev alması şartı aranır. Başkan ve başkan yardımcısı oy çokluğuyla belirlendikten sonra yazman ve sayman seçimlerine geçilir.

Topluluğun başkan, başkan yardımcısı, yazman ve sayman seçimlerinin tamamlanmasının ardından 4 asil üye ve 4 yedek üye seçim işlemlerine geçilerek 12 kişilik Yönetim Kurulu oluşturulma süreci sonuçlandırılır. Asil ve yedek üyelerin seçimi de aynı şekilde gönüllülük ve adaylık esasına bağlıdır ve seçilecek üyeler oy çokluğuyla belirlenir.

MADDE 6: KOMİSYONLAR:
Topluluk Alt Komisyonları, yapı, amaç ve faaliyetlerinin yazılı olduğu dilekçelerle Yürütme Kurulu'na başvururlar. Yürütme Kurulu kararıyla çalışmalarına başlarlar. Alt grupların yürüttüğü işlerden Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a karşı sorumludur.

BÜROKRATİK İŞLEMLER KOMİSYONU
Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu'nun resmi yazışmalar, tüzük tadili, resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil iş ve işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu organıdır. Komisyonun yapısı aşağıdaki şekildedir.
Onur Ateş - Komisyon Başkanı
Özge Cömertpay - Üye
Semiha Beste Kasımoğlu - Üye
Deniz Olcav - Üye

DENETLEME KOMİSYONU:
Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu faaliyetlerinin üniversitemiz mevzuat ve yönergelerine uygunluğunu kontrol eden denetim organıdır. Komisyonun yapısı aşağıdaki şekildedir.
Gülsen Tamay Kasap - Komisyon Başkanı
Mehmet Fatih Cihan - Üye
Deniz Olcav - Üye
Merve Güneş - Üye

İLETİŞİM KOMİSYONU:
Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu adına elektronik posta ve sosyal medya hesaplarının kullanılmasından ve topluluk faaliyetlerine ilişkin duyuruların paylaşılmasından sorumlu topluluk organıdır. Komisyonun yapısı aşağıdaki şekildedir.
Meriç Sarıkavak - Komisyon Başkanı
Aylin Kayalı - Üye
Yağmur Çobanoğlu - Üye
Burcu Baltaoğlu - Üye

TANITIM KOMİSYONU:
Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu'nun üniversite içi ve dışındaki tanıtım, üye kaydı alımı ve faaliyet duyuru işlemlerinden sorumlu organıdır. Komisyonun yapısı aşağıdaki şekildedir.
Oğuzhan Samlı - Komisyon Başkanı
Gülsen Tamay Kasap - Üye
Aylin Kayalı - Üye
Mehmet Fatih Cihan - Üye
Alt komisyonların yürüttüğü işlerden Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a karşı sorumludur.

MADDE 7: TOPLULUK İLETİŞİM BİLGİLERİ VE LOGOSU
Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu'nun adresi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü, 06800 Beytepe - Ankara olup telefon numarası 0-312 297 85 25, elektronik posta adresi ise "hudit@hacettepe.edu.tr"dir. Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu ilgili tüm iletişim kanal ve mecralarında aşağıdaki logo ile temsil edilir.

Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Topluluğu